TH  |   EN
Our Company
VISION & MISSION

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำในการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร มุ่งเน้นสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของลูกค้า และคู่ค้าของเรา

 

พันธกิจ

 1. เป็นองค์กรที่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคง
 2. จัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง และมีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการในงานวิจัยวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และการผลิต
 3. มีเครือข่ายการจัดจำหน่าย และมีทีมขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
 4. ขยายโอกาสทางการตลาดสู่กลุ่มประเทศ CLMV
 5. สร้างการบริการลูกค้า (Customer Service) ที่ตอบสนองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 6. มีการบริการด้านเทคนิค  (Technical Service) ที่โดดเด่น มีประสิทธิภาพ และตอบสนองการเติบโตของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค

กลยุทธหลัก

 1. สร้างความโดดเด่นให้กับองค์กรในด้านสินค้าและบริการ มีการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทยและภูมิภาค
 2. นำเสนอสินค้าที่หลากหลาย โดยพิจารณาถึงแนวทางงานวิจัย และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 3. ขยายช่องทางจัดจำหน่ายทั้งทางตรง และทางอ้อม ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มงานวิจัย และภาคการผลิตที่มีการขยายตัว
 4. สรรหา และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมในงานขาย การบริการ การบริการทางเทคนิค และมีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
 5. มีการเติบโตของการประกอบการเพื่อตอบแทนบุคลากร พัฒนาองค์กร และสังคม

 

นโยบาย

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อกำหนด มุ่งเน้นลูกค้า พัฒนาการบริการและความรู้บุคคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง   

 

 

Our Core Value is CARE

 • Customer focus - มุ่งเน้นลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้า และนำเสนอในสิ่งที่สร้างความพอใจเหนือความคาดหมาย
 • Aspiration - มีความปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองและองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
 • Results - มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและทำให้สำเร็จลุล่วง
 • Expertise - มีความรู้ ทักษะ และเรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องTOP