TH  |   EN
Our Company
COMPANY PROFILE

บริษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่  9 กันยายน 2529 เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์เพื่อการวิเคราะห์วิจัยในห้องปฏิบัตการ กว่า 30 ปี บริษัทได้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปยังกลุ่มงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ เคมีวิเคราะห์ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยภาครัฐ โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ และภาคอุตสาหกรรมการผลิต เช่น กลุ่มปิโตรเคมิคอล เคมีภัณฑ์ ยาและวัคซีน อาหารและเครื่องดื่ม เกษตรชีวภาพ และ เครื่องสำอางค์ โดยในปี พ.ศ. 2547 บริษัทได้ขยายการบริการไปอีก 3 สาขาทั่วประเทศ คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา

ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากมากกว่า 50 บริษัททั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV อย่างครบวงจร

 

 

 

 

 

 TOP