เทคนิคการเก็บตัวอย่างใน “แลปเคมี” ให้ได้ผลวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ

การเก็บตัวอย่างเป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ เนื่องจากตัวอย่างที่เก็บได้จะเป็นตัวแทนของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เราต้องการตรวจสอบ หากการเก็บตัวอย่างทำได้ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามหลักการ หรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ก็จะส่งผลให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนได้ ซึ่งการเก็บตัวอย่างมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 1. การวางแผนและกำหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บตัวอย่าง ก่อนทำการเก็บตัวอย่าง จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการวิเคราะห์หาสารหรือพารามิเตอร์ใด เพื่ออะไร ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดวิธีการเก็บตัวอย่าง จำนวน และปริมาณตัวอย่างที่ต้องเก็บ รวมถึงวิธีวิเคราะห์ที่จะนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการ กำหนดพารามิเตอร์หรือสารที่ต้องการวิเคราะห์ให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐานคุณภาพน้ำ มาตรฐานอากาศ ซึ่งจะระบุชนิดและปริมาณสูงสุดของสารหรือพารามิเตอร์ที่ยอมให้มีได้ในตัวอย่างนั้นๆ เช่น โลหะหนัก สารพิษ สารอินทรีย์ สารก่อภูมิแพ้ จุลินทรีย์ก่อโรค เป็นต้น การทราบว่าต้องการวิเคราะห์สารใด จะทำให้เราเลือกวิธีการเก็บตัวอย่างและเทคนิควิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมตรงกับสารเป้าหมาย ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะของตัวอย่างที่จะเก็บให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เช่น ลักษณะเนื้อ สี กลิ่น ความเป็นเนื้อเดียวกัน ความคงตัว การกระจายตัวในสิ่งแวดล้อม ศึกษาจากเอกสารอ้างอิงหรือผลการวิเคราะห์ในอดีต เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและปรับวิธีการเก็บตัวอย่างให้เหมาะสมกับตัวอย่างแต่ละชนิด เช่น ตัวอย่างของแข็งที่ไม่สม่ำเสมออาจต้องเก็บจากจุดต่างๆ แล้วนำมารวมกัน ตัวอย่างของเหลวที่แยกชั้นอาจต้องเขย่าให้เข้ากันก่อนเก็บ ตัวอย่างที่สลายตัวง่ายต้องเก็บในภาชนะเย็นและรีบนำมาวิเคราะห์โดยเร็ว 2. การเลือกวิธีและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม พิจารณาเลือกเทคนิคการเก็บและสุ่มตัวอย่าง การสุ่มแบบง่าย (simple […]

การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์และรีเอเจนต์ใน “แลปเคมี” อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการหรือ “แลปเคมี” สารละลายบัฟเฟอร์และรีเอเจนต์เป็นสารเคมี (chemical) ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ การเตรียมสารละลายเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมีที่ใช้ การคำนวณความเข้มข้น การเลือกวิธีการเตรียมและการจัดเก็บที่ถูกต้อง รวมถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัย เพื่อให้ได้สารละลายที่มีคุณภาพ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน บทความนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์และรีเอเจนต์ใน “แลปเคมี” ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเคมี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และผู้ที่ต้องเลือกซื้อสารเคมีจาก “บริษัทขายสารเคมี” หรือผู้จำหน่ายสารเคมี เพื่อนำมาใช้ในแลป รู้จักกับสารละลายบัฟเฟอร์และรีเอเจนต์ สารละลายบัฟเฟอร์ คือ สารละลายที่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงของ pH เมื่อมีการเติมกรดหรือเบสลงไปในปริมาณเล็กน้อย มีหน้าที่ควบคุมค่า pH ของปฏิกิริยาให้คงที่ในช่วงที่เหมาะสม เพื่อให้เอนไซม์หรือตัวเร่งปฏิกิริยาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รีเอเจนต์ คือ สารเคมี (chemical) หรือสารละลายที่ใช้ในการทดสอบหรือทำปฏิกิริยากับสารตัวอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ เช่น การตรวจวัดปริมาณสาร การสกัดสาร หรือการสร้างอนุพันธ์ของสาร หลักการทำงานของสารละลายบัฟเฟอร์ในการควบคุมค่า pH ของปฏิกิริยา สารละลายบัฟเฟอร์ประกอบด้วยกรดอ่อนและเกลือของกรดอ่อน หรือเบสอ่อนและเกลือของเบสอ่อน ในอัตราส่วนที่พอเหมาะ เมื่อมีไฮโดรเนียมไอออน (H+) หรือไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) เข้ามาในระบบ สารละลายบัฟเฟอร์จะทำปฏิกิริยาต้านการเปลี่ยนแปลงของ pH โดยการเปลี่ยนสมดุลไปเป็นสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ ทำให้ pH ของสารละลายมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก […]

คู่มือการทำความสะอาดและดูแลรักษา “เครื่องมือแลป” ที่ถูกต้อง

ในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการเคมีหรือ “แลปเคมี” เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เครื่องมือแลปที่มีสภาพดี สะอาด และได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี จะให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในทางตรงกันข้าม หากเครื่องมือสกปรก ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ก็จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานและอาจสร้างความเสียหายให้กับ “แลปเคมี” ได้ บทความนี้จะกล่าวถึงความสำคัญ เทคนิค และขั้นตอนในการทำความสะอาดและดูแลรักษา “เครื่องมือแลป” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ทำงานใน “แลปเคมี” รวมถึงผู้ที่ต้องสั่งซื้อสารเคมีหรืออุปกรณ์ต่างๆ จาก “บริษัทขายสารเคมี Chemical” หรือผู้ “จำหน่ายสารเคมี” ความสำคัญของการทำความสะอาดและดูแลรักษา “เครื่องมือแลป” เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี เช่น เครื่องแก้ว ไมโครปิเปต เครื่องชั่ง เครื่องวัดพีเอช รวมไปถึงเครื่องมือวิเคราะห์ที่ซับซ้อนอย่าง HPLC, GC หรือ UV-Vis spectrophotometer ล้วนต้องสัมผัสกับสารเคมี (Chemical) ที่มีความเป็นกรด ด่าง และการกัดกร่อนแตกต่างกัน หากไม่ได้รับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้คือ สารเคมีตกค้างบนอุปกรณ์อาจไปรบกวนปฏิกิริยาและผลการทดสอบครั้งต่อไป ทำให้เกิดความผิดพลาดของผลวิเคราะห์ เครื่องมือที่สกปรกหรือมีตะกอนสะสม จะมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง ให้ผลที่ไม่แม่นยำ หรือเสียบ่อยขึ้น […]

สารเคมีมาตรฐาน (Chemical standard) คืออะไร ทำไม “แลปเคมี” ต้องใช้

ในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการหรือ “แลปเคมี” นอกจากจะต้องมี “เครื่องมือแลป” ที่ได้มาตรฐานแล้ว อีกสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือสารเคมีมาตรฐาน (Chemical standard) เพื่อใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือ ควบคุมคุณภาพ และประกันความถูกต้องของผลวิเคราะห์ บทความนี้จะอธิบายถึงความหมาย ประเภท บทบาทและความสำคัญของสารเคมีมาตรฐานใน “แลปเคมี” รวมทั้งแนวทางการเลือกใช้อย่างถูกต้อง โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องจัดซื้อหรือใช้สารเคมีจาก “บริษัทขายสารเคมี” หรือผู้ “จำหน่ายสารเคมี” ต่างๆ ความหมายและประเภทของสารเคมีมาตรฐาน สารเคมีมาตรฐาน (Chemical standard) คือ สารเคมีหรือสารละลายที่มีความบริสุทธิ์สูง มีค่าความเข้มข้นหรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่แน่นอน และผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ สารมาตรฐานมีหลายประเภท ได้แก่ Primary standard: เป็นสารบริสุทธิ์ที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักโดยตรงเพื่อเตรียมเป็นสารละลายมาตรฐาน เช่น โซเดียมคลอไรด์ โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลต Secondary standard: เป็นสารมาตรฐานที่เตรียมขึ้นโดยเทียบกับ Primary standard และใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างจริง Certified reference material (CRM): เป็นสารอ้างอิงที่มีค่าความเข้มข้นหรือคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานมาตรฐาน เช่น NIST สารเคมีมาตรฐานจะแตกต่างจากสารเคมีทั่วไปที่ใช้ใน “แลปเคมี” ตรงที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่า 99% […]

วิธีเลือกซื้อสารเคมี (Chemical) สำหรับใช้ในแลปเคมีอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า

สารเคมี (Chemical) เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาในห้องปฏิบัติการเคมี “แลปเคมี” ไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์สารใหม่ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ ไปจนถึงการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การเลือกซื้อสารเคมีที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่า จึงเป็นหน้าที่สำคัญของผู้รับผิดชอบใน “แลปเคมี” บทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางในการเลือกซื้อสารเคมีจาก “บริษัทขายสารเคมี” หรือผู้ “จำหน่ายสารเคมี” อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์การทำงานในแลปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย เลือกซื้อสารเคมีจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ขั้นแรกของการจัดซื้อสารเคมีคือการเลือกแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจาก “บริษัทขายสารเคมี (Chemical)” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO, GMP หรือ GLP ซึ่งรับประกันได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสารเคมีที่จำหน่าย นอกจากนี้ ควรสอบถามถึงแหล่งที่มาของสารเคมี กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมถึงข้อมูลแสดงความบริสุทธิ์ของสาร เช่น ใบรับรองผลวิเคราะห์ (Certificate of Analysis) ที่แนบมากับสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสารที่ได้รับตรงตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่ต้องการ พิจารณาปริมาณการใช้งานและอายุการเก็บรักษา ก่อนสั่งซื้อสารเคมีจากผู้ “จำหน่ายสารเคมี” แต่ละราย ให้พิจารณาปริมาณสารที่คาดว่าจะใช้ในระยะ 1 ปี และความถี่ในการสั่งซื้อที่เหมาะสม จากนั้นเลือกขนาดบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้ โดยไม่ควรสั่งสารในปริมาณที่มากเกินไป เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพจากการเปิดใช้บ่อยครั้งหรือจากการเก็บรักษาเป็นเวลานาน ควรตรวจสอบอายุการเก็บรักษา (Shelf […]

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “Chromatography”

“Chromatography” เป็นเทคนิคการแยกสารผสมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานวิเคราะห์ทางเคมี ชีวเคมี และวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ เทคนิคนี้อาศัยการกระจายตัวของสารระหว่างวัฏภาคสองชนิดที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถแยกองค์ประกอบของสารผสมออกจากกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานและหลักการสำคัญของ “Chromatography” เพื่อให้เข้าใจถึงกลไกการทำงาน องค์ประกอบหลัก และการประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ต่างๆ “Chromatography” คือ “Chromatography” คือ วิธีการแยกสารผสมออกเป็นองค์ประกอบย่อยโดยอาศัยความแตกต่างในการกระจายตัวของสารแต่ละชนิดระหว่างสองวัฏภาค ได้แก่ วัฏภาคคงที่ (stationary phase) ซึ่งอาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือเจล และวัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) ซึ่งอาจเป็นของเหลวหรือแก๊สที่ไหลผ่านวัฏภาคคงที่ สารผสมจะถูกละลายในวัฏภาคเคลื่อนที่แล้วไหลผ่านวัฏภาคคงที่ ซึ่งสารแต่ละชนิดจะมีอันตรกิริยากับวัฏภาคทั้งสองแตกต่างกัน ทำให้เกิดการแยกออกจากกันและเคลื่อนที่ไปได้ด้วยอัตราที่ต่างกัน สุดท้ายจะได้สารแต่ละชนิดแยกออกมาจากกันอย่างบริสุทธิ์ หลักการพื้นฐานของ “Chromatography” หลักการสำคัญของ “Chromatography” คือการอาศัยสมดุลของสารระหว่างวัฏภาคเคลื่อนที่และวัฏภาคคงที่ โดยสารแต่ละชนิดจะมีสัมประสิทธิ์การกระจายตัว (distribution coefficient) ระหว่างสองวัฏภาคที่แตกต่างกัน สารที่มีสัมประสิทธิ์สูงจะมีแนวโน้มในการละลายหรือยึดเกาะกับวัฏภาคคงที่ได้ดีกว่า จึงเคลื่อนที่ช้ากว่าสารที่มีสัมประสิทธิ์ต่ำซึ่งจะเคลื่อนที่ไปกับวัฏภาคเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า ความแตกต่างนี้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารกับวัฏภาคทั้งสอง เช่น แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล พันธะไฮโดรเจน หรือแรงไฟฟ้าสถิต ซึ่งส่งผลต่อการกระจายตัวและเวลาที่สารแต่ละชนิดเคลื่อนที่ผ่านระบบ “Chromatography” ส่วนประกอบหลักของระบบ “Chromatography” วัฏภาคคงที่ (Stationary phase) อาจเป็นของแข็ง […]

มารู้จักกับ High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)

High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) เป็นเทคนิค “Chromatography” แยกสารที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทั้งในงานวิจัยและในอุตสาหกรรมต่างๆ HPLC สามารถแยกสารผสมที่ซับซ้อนออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีความไวสูง จึงเหมาะสำหรับการวิเคราะห์สารที่มีปริมาณน้อย สารที่ไม่เสถียร หรือสารที่มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่อย่างเช่นโปรตีนและสารชีวโมเลกุลต่างๆ HPLC คือ HPLC เป็นเทคนิค “Chromatography” ชนิดหนึ่งที่ใช้ของเหลวเป็นวัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile phase) และอาศัยการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์ที่บรรจุตัวดูดซับซึ่งเป็นวัฏภาคคงที่ (Stationary phase) ภายใต้ความดันสูง สารผสมจะละลายในวัฏภาคเคลื่อนที่และถูกพาเข้าสู่คอลัมน์ สารแต่ละชนิดในสารผสมจะมีอันตรกิริยากับวัฏภาคคงที่แตกต่างกัน ทำให้มีอัตราการเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์ไม่เท่ากัน ส่งผลให้เกิดการแยกออกจากกันเป็นแถบหรือพีค สารที่ออกมาจากคอลัมน์จะถูกตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดและบันทึกผลในรูปกราฟที่เรียกว่า “โครมาโทแกรม (Chromatogram)” กลไกการแยกสารใน HPLC การแยกสาร “Chromatography” ใน HPLC เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสารกับวัฏภาคสองชนิดภายในคอลัมน์ วัฏภาคคงที่มักเป็นอนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่มีพื้นผิวสูง เช่น ซิลิกา หรือ อนุภาครูพรุนของพอลิเมอร์ ซึ่งอาจเคลือบด้วยสารเคมีเพื่อเพิ่มความจำเพาะกับสารบางชนิด ส่วนวัฏภาคเคลื่อนที่เป็นตัวทำละลายที่ใช้ชะสารให้เคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์ อันตรกิริยาระหว่างสารกับสองวัฏภาคอาจเป็นแบบแรงไฮโดรโฟบิค แรงไฟฟ้าสถิต พันธะไฮโดรเจน หรือแรงแวนเดอร์วาลส์ สารที่มีอันตรกิริยาแรงกับวัฏภาคคงที่จะเคลื่อนที่ช้ากว่าสารที่มีอันตรกิริยาอ่อน ความแตกต่างในอัตราการเคลื่อนที่นี้จึงนำไปสู่การแยกสารผสมออกจากกันได้ ชนิดของคอลัมน์ใน HPLC […]

สัญลักษณ์แสดงอันตราย (Hazard pictogram) ที่ควรทราบ

ในการทำงานกับสารเคมีในห้องปฏิบัติการหรือแลปเคมี การทำความเข้าใจสัญลักษณ์แสดงอันตราย (Hazard pictogram) บนฉลากสารเคมี (Chemical labels) เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้เราสามารถใช้และจัดการสารเคมี (Chemicals) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยสัญลักษณ์แสดงอันตราย (Hazard pictogram) เป็นองค์ประกอบสำคัญบนฉลากสารเคมี (Chemical labels) ที่ช่วยสื่อสารลักษณะความเป็นอันตรายของ “สารเคมี Chemical” ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ผ่านรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่เป็นสากล ซึ่งกำหนดโดยระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) สัญลักษณ์หลักๆ ที่ควรทราบ ได้แก่ สารไวไฟ สารกัดกร่อน สารเป็นพิษ สารก่ออันตรายต่อสุขภาพ สารที่ทำให้ระคายเคือง สารเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สารออกซิไดซ์ แก๊สภายใต้ความดัน และวัตถุระเบิด การทำความเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ “สารเคมี Chemical” เหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถประเมินความเสี่ยง เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม และใช้งาน “สารเคมี Chemical” ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย สัญลักษณ์อันตรายหลักๆ […]

ฉลากสารเคมี (Chemical Labels) สำคัญอย่างไร

ในห้องปฏิบัติการเคมีหรือ “แลปเคมี” ที่มีการใช้ “สารเคมี Chemical” มากมายหลายชนิด การอ่านและทำความเข้าใจฉลากสารเคมี (Chemical Labels) ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมี ฉลากสารเคมีไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลสำคัญในการจัดการ จัดเก็บ และใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังเป็นมาตรฐานสากลในการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอีกด้วย องค์ประกอบสำคัญบนฉลากสารเคมี 1. ชื่อของสารเคมี (Chemical Name) ทั้งชื่อทางการค้าและชื่อทางวิทยาศาสตร์ เพื่อระบุสารเคมีได้อย่างถูกต้องชัดเจน 2. ข้อมูลองค์ประกอบของสารเคมี (Composition/Information on Ingredients) ระบุสูตรเคมี องค์ประกอบ และปริมาณสารสำคัญ 3. สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (Hazard Pictograms) รูปสัญลักษณ์ที่สื่อถึงประเภทของอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ พิษเฉียบพลัน สารกัดกร่อน เป็นต้น 4. คำสัญญาณ (Signal Word) ใช้คำว่า อันตราย (Danger) หรือ คำเตือน (Warning) เพื่อสื่อระดับความรุนแรงของอันตราย 5. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statements) ระบุลักษณะของอันตราย […]

ถอดรหัสดีเอ็นเอ เปิดตำราอนาคตการแพทย์ด้วย NGS

ในโลกของการแพทย์ยุคใหม่ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมขั้นสูงอย่าง Next-Generation Sequencing (NGS) มีความสามารถในการอ่านลำดับสารพันธุกรรมได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทำให้ NGS ได้เปิดประตูสู่การค้นพบใหม่ๆ ในโลกของพันธุศาสตร์และชีวการแพทย์ นักวิจัยสามารถศึกษายีนและการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคซับซ้อนต่างๆ ได้มากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาวิธีตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และทำนายความเสี่ยงทางพันธุกรรมได้แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วย NGS ยังขับเคลื่อนแนวคิด Personalized Medicine ที่มุ่งเน้นการรักษาและการใช้ยาที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล ตามลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย และ NGS ยังขยายไปสู่การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมในตัวอ่อน ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการมีบุตรของคู่สมรสที่มีบุตรยาก รวมถึงการใช้ประโยชน์ในด้านสัตวแพทย์และการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง เป็นต้น “สารเคมี (Chemical)” กับบทบาทสำคัญใน NGS “สารเคมี Chemical” นับเป็นองค์ประกอบสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ NGS ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่าง ไปจนถึงการวิเคราะห์ลำดับเบส หลักการการทำงานของ NGS ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) Sample processing : การเตรียมชิ้นส่วน DNA จากตัวอย่างสกัด DNA จากตัวอย่างแล้วแยกเป็นให้เป็นชิ้นเล็ก […]

Home
Account
Cart
Search
Close

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

บันทึก